INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 亞曼達賽芙瑞

馮迪索感謝【超世紀戰警】,直言雷迪克比唐老大更重要!

By | 2013-05-29

為【森林戰士】動畫配音,亞曼達賽芙瑞:比唱悲慘世界還辛苦!

By | 2013-05-29

【鐘點戰】賈斯汀、亞曼達鴛鴦大盜浪跡天涯,驚險追逐絕無冷場!

By | 2011-10-20

By2濕身泡30公升牛奶浴拍mv,Yumi害羞獻螢幕初吻!

By | 2011-10-17

丁噹、嚴爵合作新歌迸愛火,開房間十指緊扣「偷偷的愛」!

By | 2011-10-14

【鐘點戰】好萊塢幕前幕後金獎王牌組合,打造未來世界新神話!

By | 2011-10-14