INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 寄生上流上映

【寄生上流】導演奉俊昊親筆信請觀眾勿劇透,感性告白老搭檔宋康昊!

By | 2019-06-17

【寄生上流】導演親身經歷寫入戲,影帝宋康昊讚「奉俊昊永遠讓我驚豔」!

By | 2019-06-14

《寄生上流》名導奉俊昊風光歸國,許願和觀眾一起看電影!

By | 2019-05-29